Вашата лична информация ще бъде обработена единствено с цел разглеждане на Вашето запитване. 

Съгласно чл. 4 от Регламент на ЕС 2016/679, „лични данни“ е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Съгласно задълженията ни по Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета („Общият Регламент относно защитата на данните” или „GDPR“),“Ай Пи Фабрика България“ гарантира, че обработването на лични данни като име, адрес, телефон и имейл адрес, винаги ще бъде в съответствие с Регламента и приложимото българското законодателство в сферата на защита на личните данни.