Какво е търговска марка?

Търговската марка е знакът, който отличава стоките или услугите на един бизнес от тези на конкурентите му. Символите, годни за защита, могат да бъдат думи, букви, цифри, рисунки, фигури, цветове, звуци, както и разнообразни комбинации от тях.

Kакви видове търговски марки има?

Словни – състоят се от една или повече думи или букви (имена, думи, слогани, абревиатури и т.н.);

Фигуративни – могат да включват различни видове изображения (лога, снимки, емблеми и др.);

Комбинирани – могат да включват словни и образни елементи, като закрилата обхваща тяхната цялост (това е най-често срещаната форма на представяне, например комбинация между лого и дума);

Триизмерни – могат да представляват различни видове опаковки (кутии, бутилки и т.н.);

Позиционни – състоят се от начина, по който е прикрепена или поставена марката върху продукта;

Звукови – съставляват определена мелодия или комбинация от звуци;

Цветови могат да бъдат съставени от един-единствен цвят или от определена комбинация от цветове;

Други – аромати, марки с мотиви, марки на движение, мултимедийни марки, холограмни марки.

Защо да регистрирате търговската си марка?

Търговската марка отличава предлаганите стоки или услуги на Вашето дружество от тези на конкурентите, като прави бизнеса Ви разпознаваем на пазара. Целта на регистрацията е да Ви предпази от недобросъвестни лица, които могат да използват марката по начин, който да навреди на имиджа на компанията Ви и не на последно място – дава множество механизми за закрила (по граждански, административен и наказателен ред). Успешната и валидна регистрация ограничава трети лица да използват търговската марка, т.е. никой не може да я използва по какъвто и да е начин без Вашето съгласие, вкл. за да рекламира собствени стоки и услуги. Регистрираната търговска марка представлява нематериален актив на дружеството, който се осчетоводява. Марката също така може да бъде предмет на търговски сделки – да се отдава под наем, лизенция, да се прехвърля, залага или др.

На какви изисквания трябва да отговаря един знак, за да бъде регистриран като марка?

 • ясно и точно да представя обекта на закрила;
 • да притежава отличителен характер;
 • да не съдържа елементи, които биха могли да заблудят потребителя;
 • да не описва буквално характеристиката на стоките/услугите, за които е предназначена;
 • да не е вече заявена или знакът да не е популярен в устната и писмена комуникация на територията, където се търси защита;
 • да не противоречи на обществения ред или на добрите нрави.

Къде можете да получите защита на своята марка?

Търговската марка има закрила единствено на територията на държавата или държавите, за които е заявена регистрацията. Това се определя от обстоятелството в коя служба по интелектуална собственост сте заявили регистрация:

Национална защита
Национална защита

Валидна само на територията на една държава, напр. България.

Европейска защита
Европейска защита

С подаването на една-единствена заявка заявителят получава закрила едновременно във всички 27 държави от Европейския Съюз.

Международна защита
Международна защита

С подаването на една-единствена заявка заявителят може да получи закрила в до 93 държави, по свой избор.

За какъв период е валидна търговската марка?

Срокът на действие на зашита на марката е 10 години от датата на подаване на заявката.

Този срок може да бъде подновяван неограничено за следващи периоди от по 10 години, чрез подаването на заявка към съответното ведомство – национално, EUIPO или WIPO.

Можем да Ви съдействаме с комплексно обслужване на Вашата търговска марка:

Освен цялостно съдействие преди, по време на и след процедурата по регистрация на търговската марка в съответното ведомство, ние можем да предложим още:

 • Изготвяне на детайлно правно становище
 • Подновяване на регистрацията на марката
 • Защита при нарушения при наличие на по-ранни права в България и ЕС
 • Изготвяне на възражения и отговори при сходни / идентични марки
 • Представителство пред Патентно ведомство на РБ и EUIPO (Службата на ЕС за интелектуална собственост)
 • Искане за отмяна на регистрация на марка
 • Водене на преговори и изготвяне на предупредителни писма към конкуренти
 • Мониторинг на регистрирани марки
 • Проучване на пазара за наличието на сходни/идентични марки
 • Защита на марката в интернет
 • Отказ от правото върху търговска марка
 • Искане за заличаване на регистрацията на марка
 • Изготвяне и преглед на договори
 • Изготвяне на предупредителни писма за преустановяване на ползване на марка
 • Лизенция на търговска марка
 • Изготвяне на стратегия за използването на интелектуалната собственост като бизнес актив
 • Разработване на лого
 • Закрила на търговски марки

Имате нужда от повече информация?

Пишете ни и заедно ще намерим най-доброто решение за Вашия случай!